(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » 6.8. Ixtisoskshtirilgan umumta'lim maktab direktorining moliyaviy hamda moddiy masalalar bo'yicha vazifalari va majburiyatlari.

6.8. Ixtisoskshtirilgan umumta'lim maktab direktorining moliyaviy hamda moddiy masalalar bo'yicha vazifalari va majburiyatlari.

  • 21-11-2016, 15:19
  • admin
  •  
  • 2560
  •  
  •  

6.8. Ixtisoskshtirilgan umumta'lim maktab direktorining moliyaviy hamda moddiy masalalar bo'yicha vazifalari va majburiyatlari.Yuridik shaxs maqomiga ega xalq ta`limi muassasasi, shu jumladan maktab direktori fondining byudjet mablagvIarining bosh boshqaruvchisi mazkur muassasa rahbari hisoblanadi,

Tegishli moliya taslikilotlarining xalq ta`limi muassasalarini moliyalash bo'limlari bilan birgalikda quyidagi vazifalami anialga oshiradi:

 pedagog xodimlar tariflkatsiyasini hisobga olgan holda maktab shtat jadvali va harqjatlar smetasini tuzish va ularni moliya organlarida ro 'yxatga olish;

 belgilangan tartibda ro 'yxatga olingan harqjatlar smetasini, tovarlar va xizmatlar yetkazib berish bo 'yicha shartnomalami faqat О 'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi g'aznachiligming hududiy organlari orqali tuzishni hisobga olgan holda bajarish;

 belgilangan standartlarga muvofiq umumta`lim maktabi huxgalterlik hisob-kitob va hisobotini olib borishni taminlash;

 to 'lovlar, oylik maoshni belgilash va to lash, nafaqa hamda unga tenglashtirilgan boshqa to 'lovlarni о 'z vaqtida amalga oshirish, shuningdek maktabda moddiy boyliklarning hisob kitobini olib borishni tashkil etishni amalga oshirish;

 amaldagi qomm hujjatlariga muvofiq tasdiqlangan shtatlar, smeta va moliya intizomiga qai 'iy rioya qilishni taminlash;

 byudjetdan ajraiilgan byudjet va byudjetdan tashqari topilgan mablaglar xarajatlar smetasini tuzilishini tahlil qilish va tasdiqlash hamda ulardan samarali tejamkorlik bilan foydalanishni xodimlarga ish haqi «Direktor jamg`armasi»dan o'qituvchilarga ustamalarning xolisona tayinkmishi, mukofot va moddiy yordam pullarining asoslangan holda to lanishi, noqommiy xarajatlarga yo 7 qo 'ymaslik choralarini ко 'rish lozim;

 ta`lim muassasasi tovar moddiy boyiiklarining saqlanishini ta 'minlash, rivojlantirish, ta`lim muassasalarida Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentabrdagi 414-sonli qaroriga asosan servez xizmati ko'rsatish faoliyatini tashkil etish, yuridik jismoniy shaxslarning va chet el sarmoyadorlarining ixtiyoriy badallarini ta`lim muassasasining moddiy texnik bazasini rivojlantirishga yo'naltirish va undan belgilangan tartibda foydalanishni tashkil etadi. U markazlashtirilgan tartibda ta`lim muassasasiga beriladigan (jihozlar, maktablarga beriladigan maktab hujjatlari, kam taminlangan oilafarzanlariga beriladigan qishki kiyim bosh, Prezident sovg`asi, ko'mir va boshqa) moddiy boyliklar uchun ishonchnomalar beradi, qabul qiladi, har bir о 'quvchiga yetkazilishini ta 'minlaydi hamda belgilangan tartibda rasmiylashtiradi.

 ta`lim muassasasi binolarining texnik holatini, yam saqlanishini, barcha moddiy boyliklar (inventarlar, turli о 'quv ко 'rgazmali jihozlar)nmg saqlanishini nazorat qiladi

 har bir о 'quv yili boshlangunga qadar barcha jihozlarni (a 'miriash, har bir sinf xonasini, fan kabinetlarini, laboraionyalami ta'miriash, jihozlash, yangi о'quv yiliga taxt qilib, ro 'yxat bo yicha jihozlash, mebellarm sinf rahbarlariga, kabinet mudirlariga, laboratoriya mudirlariga belgilangan iartibda (topshirish, qabul qilib olish Dalolatnomalari tuzilgan holda) topshirish va о 'quv yili yakimkmganda ularni butun holatda qabul qilib olishni;

 kommunal xizmat ко 'rsatadigan har bir tashkilot bilan ajralilgan limitlar asosida, belgalangan iartibda shartnomalar iuzish hamda hududiy g`aznachilik bo 'limlaridan ro 'yxatdan о 'tkazish uchun muassasa hisobchisiga taqdim e til is him taminlaydi.

 kammunal to'lovlar (gaz, elektr energiya, suv va issiqlik energiyasi) bo yicha hisoblagichlarning kundalik ko'rsatgichlarim olib tahlil qilgan holda, byudjetdan ajratilgan mablag'lardan tejamkorlik bilan foydalanishni

 telefon tarmoqlaridan foydalanishda aloqamng uzluksizligini, sifatini nazorat qilish hamda aloqa buzilgan hollarda hududiy telefon tarmoqlari bo 'linmalariga xabar berib, aloqani tiklash choralarini ко 'rishnl

 ta`lim muassasasi sanitariya holaiining talab darqjasida bo 'Hshidafarroshlar, binoni qo'riqlashda qarovullar atrof-muhiini obodonlashtirishda hog`bonlar ishini to'g%ri tashkil qilishim;

 muassasa da xodimlar о Ytasida shanbaliklarni ко 'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlarini tashkil etishni;

 qish mavsumida issiqlik tizimidan foydalanishda xizmat ко 'rsatuvchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomaga asosan issiqlik bosimini yetarli darajada ho'lishini, lining davomiyligini issiqlik yeratli darajada bo 'Imagan kunlarda xizmat ко'rsatuvchi tashkilotga таЧгтг qilish hamda ushbu kunlarni ro'yxatga olib, muassasa hisobchisiga issiqlik uchun to'lab beriladigcm mablag`larni qayta hisob kitob qilishi haqida ogohlantirishni;

 kuz-qish mavsuni muassasa binosi iomlarini, oyna va romlarmi, isitish tizimini, kanalizatsiya quvurlarini ta 'mirlab, tayyor holga keltirilishini ta 'minlaydi. 63, Ixtisoslashtirilgan umumta'lim makiabi rahbarming xo'jaiik ishlari bo'yicha o'rinbosarming yoki xo'jaiik mudirining moddiy javobgarlik bo'yicha vazifalari va majburiyatlari

Maktab direktorining mamuriy xo'jaiik ishlari bo'yicha o'rinbosari maktab direktorining taqdimotiga ko'ra tuman xalq ta`limi bo'limi mudiri tomomdan lavozimga tayinlanadi va bo'shatiladi.

6.9.2. Maktab direktorining mamuriy xo'jaiik ishlari bo'yicha o'rinbesari bevosita maktab direktoriga bo'ysunadi.

6.9.3. Maktab direktorining mamuriy xo'jaiik ishlari bo'yicha o'rinbosari o'z vakolatlaridoirasida quyidagi mansab vazifalarni amalga oshiradi:

 ta`lim muassasasi binolarining texnik holatiga ya'ni saqlanishiga, barcha moddiy boyliklar (inventarlar, turli о 'quv ко 'rgazmali jihozlar)ning saqlanishiga javobgardir

 ta`lim mimssasasi xo'jaiik ishlarini nazorat qilish har oyda hisob xonaga, ishchi xodimlarini ishga kelganligi haqida tabel topshirish;

 hisobxonaga oy oxirida kirim, chiqim qilingan moddiy tovar boyliklarining (muassasaga olib keladigan inventarlarning xo'jaiik va kanserlyariya mollarini kirim qilish, ularni о *z vaqtida tarqatish, ro 'yxatdan chiqarilgan moddiy boyliklarni chiqim qilish) aylanma qaydnomasini topshirish;

 har о'quv yili boshlanguncha barcha jahozlami ta'miriash, har bir sinf xonasini fan kabenetlarinl laboratoriyalarm ta'miriash, jihozlash, yangi о'quv yiliga taxi qilib, ro 'yxat bo 'yicha jihozlar, mebellarni sinf rahbarlariga, kabinet mudirlariga, laboratoriya mudirlariga belgilangan tartibda (topshirish, qabul qilib olish Dalolatnomalari tuzilgan holda) topshirish va о yquv yili yakunlanganda ularni butun holatda qabul qilib olish;

 komunal xizrnat ko'rsatadigan har bir tashkilot bilan ajratilgan limitlar asosida, belgilangan tartibda shartnomalar tuzish hamda hududiy g`aznachilik bo'limlaridan то yxaldan о 'tkazish uchun muassasa hisobchisiga laqdim etish

 kommunal to'lovlar (gaz,suv,elektr va issiqlik energiyasijbo'yicha hisoblagichlarning kimdalik ko'rsatgichlarini olib, lahlil qilgan holda, byudjetdan ajratilgan mablaglardan tejamkorlik bilan foydalanishni tashkil qilish;

 telefon tarmoqlaridan foydalanishda aloqaning uzluksizligini, sifatini nazorat qilish hamda aloqa buzilgan hollarda hududiy telefon tarmoqlari bo linmalariga xabar berib, aloqani tiklash choralarini ко }rish;

 ta`lim muassasasi saniiariya holatining talab darajasida bo'lishida farroshlar, binoni qo'riqlashda qorovullar, atrof-muhitni obodonlashiirishda bog`bonlar ishini to'gVi tashkil qilish.

 bir yilda bir marta muassasa hisobchisi bilan birgalikda moddiy boyliklarni turlari bo yicha inventarizatsiya qilish

 muassasada xodimlar о 'rtasida shanbaliklami ко 'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlarini tashkil eiish va ulardafaol qatnashish;

 qish mavsumida issiqlik tizimidan foydalanishda xizrnat ко 'rsatuvchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomaga asosan issiqlik hosimini yetarli darajada bo'lishini, uning davomiyligini, issiqlik yeratli darajada bo }lmagan kunlarda xizrnat ко 'rsatuvchi tashkilotga malum qilish hamda ushbu kunlami ro 'yxatga olib, muassasa hisobchisiga issiqlik uchun to*lab beriladigan mablaglami qayta hisob-kitob qilishi haqida ogohlantirish.

 kuz-qish mavsumi muassasa binosi tomlarini oyna va romlarni, isitish tizimini, kanalizatsiya quvurlarini ta 'mirlab, tayyor holga keltirish;

 yakka tartibda isitiladigan ta'lim muassasalarida qattiq va suyuqyoqilg`i materiallarini vaqtida yetkazish va sifatni saqlash, ularni belgilangan miqdorlarida sarflash hamda isitish tizimining optimal darajada ishlashini ta 'minlash;

 yong`in xavfsizligi asboblarining yetarli darajada bo 'lishini nazorat qilish

6.9.4. Ta'lim muassasasi rahbarining xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarmmg zimmasiga kassirlik vazifasi yuklatilgan holatda:

 ta`lim muassasasi kassiri naqd pullarni davlat bankidan qabul qilish va topshirish bo'yicha kassa operatsiyalarini O'zbekiston Respublikasi qommchiligiga rnuvojiq tasdiqlangan birlamchi hisob hujjatlari shakllari bilan rasmiylashtiradi;

 kassa operatsiyalari hisobini O'zbekiston Respublikasi moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan shakl ho 'yicha maxsus kassa daftarida yuritadi hamda kassa daftarini о 'chirishlar va tuzalishlar qilishga yo`l qo 'ymasdan olib boradi;

 ta`lim muassasasi xodimlariga ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar (ya'ni xizrnat safari harajatlari, kasallik varaqalari, suyunchi pullari, qarilik nafaqalari, 2 yoshgacha bolasiga qarayotgan onalarga to 'lanayotgan nafaqalar) bo yicha bankda naqd pulga buyurtma beradi va naqd pul oladi hamda xodimlarga о }z vaqtida berilishini ta'minlaydi. Kindalik tarqatilgan naqd puliar haqida ta'lim muassasasi rahbariga hisobot berib boradi, Kassaga doir harcha moliyaviy hujjatlar va kassa kitobini yuritadi;

 kassada pul mablag`larining saqlanishi va iarqatilmagan pul mablaglarini bank muassasasiga qaytib topshirishga javobgar hisoblanadi

6.9.5. Maktablarda buxgalter, moddiy javobgar shaxs lavozimlari kiritiladi. Maktab buxgalteri o'z vazifalarini uning vakolat va javobgarlik doirasi belgilangan umumta'lim maktablari (maktab-intematlari) buxgalteri haqidagi tegishli nizom talablari asosida amalga oshiradi.

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish