(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » Kimyo fani o`qituvchilari uchun savollar

Kimyo fani o`qituvchilari uchun savollar

  • 10-04-2018, 09:23
  • ziyo11
  •  
  • 4160
  •  
  •  

1. Umumiy orta talimi muassasalarida kimyo oquv fanini organish bosqichlari 7-sinf bitiruvchilari kimyo fanini organishning kuchaytirilgan boshlang`ich standart darajasi tog`ri korsatilgan qtorni aniqlang?

A. A1

B. A1+

C. A2

D. A2+

  /

2. Umumiy orta talimi muassasalarida kimyo oquv fani chuqur organiladigan ixtisoslashtirilgan umumiy orta talim maktablarining bitiruvchilari Kimyo fanini organishning kuchaytirilgan tayanch darajasini tog`ri korsatilgan qatorni aniqlang?

A. A1

B. A1+

C. A2

D. A2+

  /

3. Umumiy orta talimi muassasalarida Kimyo fani chuqurlashtirilgan orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilari Kimyo fanini organishning kuchaytirilgan umumiy darajasini tog`ri korsatilgan qatorni aniqlang?

A. B1

B. B1+

C. A1

D. A2

  /

4. Orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalaridaUmumiy orta talim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari Kimyo fanini organishning tayanch darajasini aniqlang.

A. B1

B.B1+

C. A1

D. A2

  /

5. Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida kimyo fanini oqitishning asosiy maqsadi:

A. talim-tarbiya jarayonida kimyo fani mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan-texnika taraqqiyoti bilan bog`lash, buyuk allomalar va kimyogar olimlarning kimyo fani rivojiga qoshgan hissalari bilan tanishtirish

B. oquvchilarda tayanch va kimyo oquv faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirish

C. tabiatdagi kimyoviy jarayonlar, hodisalarni kuzatish, tahlil qilish, anorganik moddalarning xossalari, olinish usullari, ularga oid masalalarni yechish, tajribalar otkazish

D. masalalarni yechish, tajribalar otkazish, eng muhim anorganik va organik moddalarning ahamiyati, kimyoviy ishlab chiqarishning ekologiyaga tasiri haqidagi bilim, konikma va malakalar

  /

6. Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida kimyo fanini oqitishning asosiy vazifalari:

A. konikma va malakalarni oz shaxsiy, kasbiy vaijtimoiy faoliyatida amaliy qollay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yonaltirish

B. oquvchilarni boshqa fanlardan olgan bilimlariga va hayotiy tajribalariga tayangan holda kimyo oquv fanining eng muhim kimyoviy tushunchalari hamda kimyo oquv xonasida ishlash xavfsizligi bilan tanishtirish

C. tabiatda sodir boladigan kimyoviy ozgarishlarning malum qonuniyatlar asosida sodir bolishini, kimyoviy elementlar, moddalarning xossalari, tuzilishi, tarkibiniorganish

D. kundalik turmushda foydalana olish hamda ijtimoiy hayoti va talim olishni davom ettirishlari uchun zarur bolgan bilimlarni egallashi, ulardan kundalik hayotlarida foydalanishga orgatishdan iborat

  /

7. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan A1+kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Kundalik turmushda sodir boladigan jarayonlarni kuzatish orqali kimyoviy jarayonlar, hodisalar haqidagi dastlabki tushunchalarni biladi va bayon qila oladi

B. kimyoviy qonuniyatlar, atom-molekulyar talimot haqidagi dastlabki bilimlarni tushuntira oladi

C. Turli moddalar hajmi, massasi, formulasini topishni, mavzu doirasida tajribalar bajarishni, masalalar yechishni biladi

D. A2 Kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy jadval, kimyoviy bog`lanish turlari, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, dissotsiyalanish va ion almashinish reaksiyalarini biladi va tushuntira oladi

  /

8. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan A2 kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. kimyoviy qonuniyatlar, atom-molekulyar talimot haqidagi dastlabki bilimlarni tushuntira oladi

B. Turli moddalar hajmi, massasi, formulasini topishni, mavzu doirasida tajribalar bajarishni, masalalar yechishni biladi

C. uy-rozg`orda ishlatiladigan kimyoviy moddalar bilan ishlash qoidalarini biladi va unga amal qiladi

D. nazariy bilimlar asosida masalalarni yecha oladi va tegishli laboratoriya tajribalarini bajara oladi

  /

9. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan B1 kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Umumiy kimyo, organik kimyo kurslari asosiy qonuniyatlari, nazariyalari va organik birikmalarning muhim sinflari, ularning tuzilishi, xossalari, olinishi, biologik ahamiyatiga oid bilimlarni biladi, tushunadi va tushuntira oladi

B. Turli moddalar hajmi, massasi, formulasini topishni, mavzu doirasida tajribalar bajarishni, masalalar yechishni biladi

C. Elektroliz qonunlari, PN va PONni aniqlash, dissotsiyalanish asoslari, issiqlik effekti boyicha masalalar yecha oladi

D. Organik va anorganik moddalar, ular orasidagi farqni, ularning xossalari molekulyar tuzilishiga bog`liqligini tushuntira oladi

  /

10. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash A1 kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Kimyoviy reaksiya turlari nomlari, ularga oid tenglamalarni yoza oladi

B. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni ortasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi

C. Organik birikmalarning fizik va kimyoviy xossalarini, ularning olinishiga oid reaksiyalar tenglamalarini yoza oladi

D. Atomlarning tuzilishidagi, reaksiyalarning mexanizmiga kora farqlarini ifodalay oladi

  /

11. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash A1+ kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Kimyoviy jarayon va hodisalarni kimyoga tegishli terminlar asosida ifodalay oladi

B. Kislota, ishqor, tuzlarning dissotsiyalanishini, ion almashinish tenglamalarini yoza oladi

C. Moddalarni tozalash usullari, texnika va turmushda ishlatiladigan kimyoviy moddalar bilan ishlash qoidalarini, ulardan foydalanishda ekologik madaniyatni biladi va amaliyotda qollay oladi

D. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni ortasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi

  /

12. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash A2+ kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Atomda elektronlarning pog`onachalar boyicha joylashishini va davriy qonunni tushuntira oladi;modda kristall panjaralari va ularning bir-biridan farqini izohlay oladi

B. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni ortasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi

C. Kislota, ishqor, tuzlarning dissotsiyalanishini, ion almashinish tenglamalarini yoza oladi

D. Kimyoviy jarayon va hodisalarni kimyoga tegishli terminlar asosida ifodalay oladi

  /

13. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash B1 kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Atomlarning tuzilishidagi, reaksiyalarning mexanizmiga kora farqlarini ifodalay oladi

B. Organik birikmalarning umumiy va oddiy vakilini tuzilish formulasi, gamologlari, izomerlarining travial, IYuPAK, ratsional nomlarini yozma va og`zaki ifodalay oladi

C. Eritmalardan kundalik turmushda hayotiy faoliyatda foydalana oladi

D. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni ortasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi

  /

14. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash B1+ kompetensiyasining mazmun mohiyatini korsatilgan qatorni aniqlang

A. Organik birikmalar sinflarini formulalari orqali boshqa birikmalardan ajrata oladi, ularning kimyoviy xossalarini, laboratoriya sharoitida va sanoatda olish usullarini tushuntira oladi

B. Organik birikmalarning umumiy va oddiy vakilini tuzilish formulasi, gamologlari, izomerlarining travial, IYuPAK, ratsional nomlarini yozma va og`zaki ifodalay oladi

C. Eritmalardan kundalik turmushda hayotiy faoliyatda foydalana oladi

D. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni ortasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi

  /

15. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari Kimyoviy tajribalar otkazish va amaliyotda qollash A1+ kompetensiyasi tog`ri korsatilgan qatorni aniqlang

A. Kimyoviy bog`lanish va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, element, birikmalarning xossalariga oid masalalarni yecha oladi

B. Anorganik birikmalarning kimyoviy xossalariga oid sodda turdagi masalalarni yecha oladi

C. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi

D. Eritmalar bobi mavzulariga, kimyoviy elementlar va moddalarning ekvivalentini topishga doir masalalarni yecha oladi

  /

16. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari Kimyoviy tajribalar otkazish va amaliyotda qollash A2+ kompetensiyasi tog`ri korsatilgan qatorni aniqlang

A. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi

B. Eritma turlari va ularni tayyorlash tajribalarini amalda bajara oladi; kimyoviy bog`lanish va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, element, birikmalarning xossalariga oid masalalarni yecha oladi

C. Eritmalar bobi mavzulariga, kimyoviy elementlar va moddalarning ekvivalentini topishga doir masalalarni yecha oladi

D. Anorganik birikmalarning kimyoviy xossalariga oid sodda turdagi masalalarni yecha oladi

  /

17. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari Kimyoviy tajribalar otkazish va amaliyotda qollash B1+ kompetensiyasi tog`ri korsatilgan qatorni aniqlang

A. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi

B. Ozbekistonda olinadigan kimyoviy xom ashyolar va ular haqidagi malumotlarga ega boladi va ishlab chiqarish jarayonlari, moddalardan foydalanishda ekologik madaniyatni biladi

C. Kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlari, mahalliy ekologik muammolarni tushuna oladi

D. Tajribalarni bajarishga doir jihozlar jamlamasini mustaqil tayyorlay oladi

amaliy, laboratoriya ishlaridagi sintez tajribalarni bajaradi, mustaqil xulosa va izohlar yoza oladi

  /

18. Kimyo fani boyicha umumiy orta talim va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari Kimyoviy tajribalar otkazish va amaliyotda qollash B1 kompetensiyasi tog`ri korsatilgan qatorni aniqlang

A. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi

B. Eritmalar bobi mavzulariga, kimyoviy elementlar va moddalarning ekvivalentini topishga doir masalalarni yecha oladi

C. Organik va umumiy kimyoga oid masalalarni yecha oladi, organik birikmalarning laboratoriya sharoitida tarkibini organish, ularni olish va xossalarini organishga oid amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari tajribalarini bajara oladi

D. Organik birikmalardagi kimyoviy bog`lanishning elektron nazariyasi, alkanlarda almashinish reaksiyasining radikal mexanizmi, galogenlash reaksiyasining energetik balansi, nukleofil reaksiyalar mexanizmi, sikloalkanlar, alkenlar, alkadiyenlar, alkinlar, aromatik uglevodorodlar, uglevodlar, yuqori molekulali birikmalar mavzulari asosida turli murakkablikdagi masalalarni yecha oladi

  /

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish